Svar från Transportstyrelsen angående avgifter mm

Till bl.a SÅF har kommit en skrivelse daterad 2012-10-14 vilken här bifogas som bilaga

Bilagor