Användning o kontroll av trycksatta anordningar – 2019

Här finns Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö på fartyg. På sid 10 finns paragraferna nedan. Som ju hänvisar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
AFS 2006:8 hittar du här: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/provning-med-over-eller-undertryck-foreskrifter-afs2006-8.pdf

Användning och kontroll av trycksatta anordningar
7 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller 1–5, 7 och 8 kap. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2017:3) om användning och kontroll av trycksatta anordningar.
Vad som sägs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar om kontroll av trycksatta anordningar gäller inte anordningar som kontrolleras av en erkänd organisation eller tryckkärl som är avsedda för drift av fartyg i inlandssjöfart.
8 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck.

TSFS-2019_56-Arbetsmiljö-certikat-eldare